Tel. 026 - 44 60 260 / Mob.06 18 68 67 65


Algemene Voorwaarden laser centrum Arnhem en Hengelo

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen uitgevoerd door Laser Centrum Arnhem en Laser Centrum Hengelo, hierna te noemen ‘’Laser Centrum””.
2.1 Laser Centrum is verplicht om de cliënt zowel voor als tijdens de behandeling, op een duidelijke wijze in te lichten over de aard, omvang, kosten en doe van de behandeling. De met de cliënt gesloten behandelingsovereenkomst bevat een inspanningsverplichting van Laser Centrum. Laser Centrum zal de behandeling naar beste kunnen verrichten maar kan geen resultaten garanderen.
2.2 Laser Centrum heeft de cliënt erop gewezen dat na behandeling met de laser, de mogelijkheid van een pigment afwijking bestaat.
2.3 Laser Centrum heeft de cliënt erop gewezen dat bij metaal houdendeinktsoorten de mogelijkheid bestaat dat deze niet voor 100% verwijderd kunnen worden.
3. Cliënt zal naar beste weten aan Laser Centrum de inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de behandeling.
4. Laser Centrum zal niet verder doordringen tot de privé-sfeer van de cliënt dan voor de overeengekomen behandeling noodzakelijk is.
5. Laser Centrum maakt aantekeningen van de gegevens omtrent de uitgevoerde verrichtingen voorzover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, en registreert deze gegevens zorgvuldig in een dossier. Laser Centrum zal geheimhouding betrachten van de verstrekte gegevens (met uitzondering van die gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard, dat hij/zij geen bezwaar makt tegen het gebruik o.a. statistische doeleinden) en zal naar vermogen zorgdragen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.
6.1 Prijsopgaven en offertes hebben een geldigheidsduur van zes maanden gerekend vanaf de dag van de opgave.
6.2 De behandelprijs zoals tussen beide partijen is afgesproken is voor de periode van één jaar. Gerekend vanaf de eerste behandelings datum
6.3 De behandelprijs zoals die tussen beide partijen is overeengekomen kan, afhankelijk van het verdwijnen van de tatoeages (s) en dien ten gevolge kleiner worden van het te behandelen oppervlak, na tien behandelingen, overeenkomstig worden gereduceerd. De prijs per behandeling zal echter nooit minder bedragen dan € 25- (vijfentwintig euro)
7. Indien de cliënt niet tenminste 48 uur voor de afgesproken behandeling de afspraak heeft afgezegd zal hij/zij 10% van de behandelprijs of minimaal €15- (vijftien euro) voor die afspraak verschuldigd zijn.
8. Er vindt geen korting of restitutie plaats van verschuldigde of betaalde bedragen.
9. Beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

www.tattoomove.nl - info@tattoomove.nl - Plaats deze site in uw favorieten


Oremusplein 89
6815DV Arnhem
Tel. 026 - 44 60 260
Mobiel 06-18 68 67 65


Isaac da costastraat 97
7752 VV Hengelo
Tel. 026 - 44 60 260
Mobiel 06-18 68 67 65